ASVLs visjon:

 Vi gjør arbeid mulig for alle

Grunnlovens bestemmelse om rett til arbeid må også gjelde personer med nedsatt arbeidsevne, og de som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass.

 

ASVLs hovedmål:

 ASVL skal sikre sine medlemsbedrifter plass i verdiskapningen og gode rammevilkår, slik at de kan gjøre arbeid mulig for alle.


Strategiske hovedpunkter

  1. ASVL skal synliggjøre og dokumentere at medlemsbedriftene er en viktig og nødvendig del av verdiskapingen i Norge.
  2. ASVL skal jobbe for å sikre gode rammevilkår for bedrifter i arbeidsinkluderingsfeltet.
  3. ASVL skal bidra til at medlemsbedrifter får gode relasjoner til næringslivet.
  4. ASVL skal sammen med medlemsbedriftene bidra til at eierkommunene blir gode på arbeidsinkludering & samhandling.
  5. ASVL skal være den foretrukne arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge.

ASVLs strategiplan 2019-2021

1. ASVL skal synliggjøre og dokumentere at medlemsbedriftene er en viktig og nødvendig del av verdiskapingen i Norge. Målet skal nås ved å:

a. arbeide planmessig med omdømmebygging og informasjon overfor politikere, øvrige beslutningstakere, NAV, andre offentlige  instanser, næringsliv og publikum.

b. initiere relevant forskning og utredning innen arbeidsinkluderingsfeltet, og synliggjøre og formidle eksisterende forskning.

c. synliggjøre den verdiskapningen og samfunnsnytten som bedriftene og tiltaksdeltakerne står for.

d. gi en stemme til de som vil og har rett til arbeid men som ikke slipper til.

 

2. ASVL skal jobbe for å sikre gode rammevilkår for arbeidsinkluderingen. Målet skal nås gjennom å:

a. jobbe for at alle arbeidsrettede tiltak forblir en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken.

b. jobbe for at tiltaket VTO blir en del av tilbudet fra vekstbedriftene

c. jobbe for at arbeidsmarkedsbedrifter ikke løper større risiko enn øvrig næringsliv, ved at NAV som kjøper av tjenester, underlegges økonomisk ansvar for uttak av avtalte tjenester.

d. sikre at arbeidstilbud til personer med utviklingshemning og andre som trenger lang tid for å komme ut i ordinært arbeidsliv blir en prioritert samfunnsoppgave, ved at antall arbeidsmarkedsplasser i tiltak som Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening blir økt betydelig.

e. sikre opplæringstilbud til unge med lærevansker innen basiskompetanse i alle fylker, samt spesialundervisning i våre medlemsbedrifter med hovedvekt på lærekandidatordningen

f. sikre at bedriftene blir en del av arbeidsintegrering for flyktninger/ arbeidsinnvandrere.

g. jobbe for at ansatte i Varig tilrettelagt arbeid har karriere på lik linje med alle som deltar i norsk arbeidsliv.

h. sikre gode seniortilbud til alle, for å bidra til å holde flest mulig i jobb lengst mulig

i. sikre at deltakere i arbeidsmarkedstiltak får en opplæring og kompetanse som næringslivet trenger gjennom målrettet satsning på karriereveiledning og basiskompetanse.

j. sikre at NAV praktiserer regelverket likt på landsbasis, og for en klar arbeidsdeling mellom NAV som bestiller og bedriftene som utførere.

k. arbeide for å styrke de skjermede arbeidsmarkedstiltakene, og for at tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening ikke skal anbudsutsettes.

 

 

3. ASVL skal jobbe for at medlemsbedrifter får gode relasjoner til lokale bedrifter og virksomheter, og nasjonalt næringsliv. Målet skal nås gjennom å: 

a. videreutvikle prosjektet Inkluderende Bedrift for å sikre et godt partnerskap mellom medlemsbedrifter og øvrig næringsliv, og for å gjøre det lettere for begge parter å bidra til at personer med nedsatt arbeidsevne får jobb eller arbeidspraksis.

b. være til stede på aktuelle møteplasser, for eksempel konferanser, både for næringsliv og det offentlige.

c. legge til rette for partnerskapsavtaler mellom bedrift og videregående skoler for å fange opp elever som kan nyttiggjøre seg arbeid i medlemsbedrifter.

 

 

4. ASVL skal sammen med medlemsbedriftene gjøre eierkommunene gode på arbeidsinkludering & samhandling. Målet skal nås gjennom å:

a. bistå medlemsbedriftene med å sikre at de uavhengig av bedriftsstørrelse og bedriftsstruktur skal ivareta tiltaksdeltakernes valgfrihet, bedriftenes og lokalsamfunns interesser

b. synliggjøre hvordan bedriftene kan bistå kommunen med å løse oppgaver innenfor arbeids- og sosialfeltet

c. arbeide planmessig for å øke samarbeidet mellom eierkommuner og bedrifter gjennom videreutvikle samarbeidet mellom bedrift og eierkommune

d. fortsette arbeidet med å informere kommuner om fordelene ved bruk av reserverte kontrakter, inkluderende kontrakter og utvidet egenregi

 

5. ASVL skal være den foretrukne arbeidsgiver – og interesseorganisasjon i feltet. Målet skal nås gjennom å:

a. være en nær, kompetent, service- og løsningsorientert organisasjon

b. sette bedriftene i stand til å være gode, etisk bevisste arbeidsgivere og bidra til å løse tvistespørsmål på lavest mulig nivå. Organisasjonen skal inngå samarbeidsavtaler slik at medlemmene også får tilgang på gode advokattjenester når tvistemål blir undergitt domstolsbehandling.

c. stimulere til, tilby og utvikle bransjetilpasset faglig kompetanse på alle nivåer, som svarer på medlemmenes, NAVs ,kommunenes og fylkeskommunens etterspørsel

d. Se til at bedriftene har kvalitetssikringssystemer i alle ledd, herunder systemer som sikrer profesjonalitet i forholdet mellom ordinært lønnet ansatte og tiltaksdeltakere

e. være bedriftenes talerør overfor myndigheter og politikere, og bistå bedriftene i deres forhold til NAV og andre offentlige instanser

f. sikre kraftfulle distriktsforeninger

g. holde medlemmene orientert om metoder, tiltak og trender internasjonalt gjennom medlemskap i egnet organisasjon

h. I perioden arbeide aktivt for å realisere ASVLs mål om å få til en felles og kraftfull bransjeforening for bedrifter som i dag er organisert i Arbeid & Inkludering og ASVL

Inntil en slik ny felles bransjeforening er etablert, må bransjens rammebetingelser ivaretas gjennom en sterk arbeidsmarkedspolitisk og faglig allianse mellom de to foreningene

PDF-versjon av strategien