Regjeringens forslag om 200 nye tilrettelagte jobber i 2019, er langt fra tilstrekkelig. ASVL krever minst 2.000 nye jobber innen utgangen av denne stortingsperioden.

 Flyndra smører smørbrød_crop.jpg

Når 67 prosent av personer med lettere utviklingshemning verken har jobb eller dagtilbud, må regjeringen ta langt hardere i enn det den foreslår i statsbudsjettet for 2019. ASVLs medlemsbedrifter krever minst 2.000 nye plasser innen utgangen av perioden, og presenterte dette kravet for nasjonale og lokale politikere under Årets Viktigste Frokost 4. oktober.

Det er mange ulike grupper uføre som kan ha nytte av en tilrettelagt jobb. Vi har mest dokumentasjon på situasjonen for utviklingshemmede, og vi vet at lange køer går utover ungdommen. De slipper rett og slett ikke til. Blant utviklingshemmede mellom 18 og 25 er det kun 15 prosent som har varig tilrettelagt arbeid. Det er et alarmerende tall.

De som trenger hjelp til å finne veien tilbake til arbeid

Vi er glade for at Stortinget har bedt regjeringen om å vektlegge Arbeidsforberedende trening. Mange trenger bred og omfattende støtte for å finne sin vei til arbeidslivet, og regjeringens mål om at minst 5 prosent av alle nyansatte i Staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bidra til at flere får bistand.

ASVLs medlemsbedrifter har gode erfaringer med bruken av Individuell jobbstøtte, for de fleste målgrupper, og vi er glade for at også regjeringen ser at økt bruk av metoden er fruktbar. Ettersom inkluderingsdugnaden innebærer at vi sammen skal løfte flere inn i arbeid, mener ASVL at det må settes av ressurser til flere tiltaksplasser for personer som trenger bistand for å komme i jobb. Vi mener regjeringen må styrke AFT-satsingen i 2019.

Konkurranseutsetting av tiltak

Regjeringen har påbegynt evaluering av prosessen med konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltakene Oppfølging og Avklaring. ASVL mener det er grunn til å frykte at personer med sammensatte utfordringer har fått et dårligere tilbud. Det er dokumentert at det er blitt færre aktører i markedet. Vi ser en tydelig sentralisering av tilbud. Lokale tiltaksarrangører har måttet gi slipp på kompetanse de har brukt år på å bygge opp, og lokale arbeidssøkere må reiser lenger enn før for å få et tilbud. ASVL mener videre konkurranseutsetting av tiltak må opphøre – samfunnet bør i stedet satse på tiltaksarrangørenes lokale kompetanse og lange erfaring. Tiltaksarrangører med forhåndsgodkjenning må igjen få oppgavene med å gjennomføre Oppfølging og Avklaring.

Bilstønad for personer med Varig tilrettelagt arbeid

Vi er glade for at Stortinget har bedt regjeringen om å gjeninnføre bilstønadsordning for type 1-biler for personer med varig tilrettelagt arbeid.

Til vår store skuffelse ser vi at regjeringen ikke følger dette opp, men heller ønsker en utredning.

ASVL mener det ikke er behov for å utrede hvorvidt en diskriminerende praksis skal kunne fortsette. Personer med varig tilrettelagt arbeid skal ha like rettigheter som alle andre arbeidstakere.