Gjelder fra 13. mars til 26. mars

Foto: Shutterstock.com

 

Oppdatering 16. mars:

Ny beskjed fra NAV (se NAV.no):

«Arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid skal følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av deltakerens situasjon.» 

I praksis betyr dette at det ikke er et absolutt forbud mot at arbeidstakere i dette i tiltaket møter på jobb i perioden.

For hver enkelt arbeidstaker i VTA må du vurdere smitterisiko opp mot vedkommendes arbeidsoppgaver før du eventuelt kaller arbeidstakeren inn på jobb. Viktige momenter i vurderingen vil typisk være om arbeidstakeren er særlig utsatt ved smitte, og om arbeidsoppgavene som skal utføres, kan tilrettelegges slik at smitterisiko blir så liten som mulig. Også transport til og fra jobb bør være med i vurderingen.

Opplysningene over gjelder i perioden 13. – 26. mars.

Deltakere i AFT skal ikke møte i denne perioden. 

Opprinnelig melding fra 12. mars:

Arbeids- og velferdsdirektoratet har besluttet at tiltaksdeltakere i gruppetiltak ikke skal møte i perioden fra 13. mars til 26. mars. Vi forstår instruksen slik at dette innebærer at ingen tiltaksansatte/-deltakere i Varig tilrettelagt arbeid eller Arbeidsforberedende trening skal møte.

NAV vil utbetale tilskudd til tiltaksarrangører uavhengig om det er gjennomført aktivitet i perioden 12-26. mars. Utbetalinger til deltakere i arbeidsmarkedstiltak vil fortsette selv om deltakeren ikke har deltatt i tiltaket i perioden.

Les instruksen fra direktoratet til NAV fylkene

Unntaket er brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Et eksempel kan være avdelinger/bedrifter som vasker tøy for helseinstitusjoner.

Instruksen er laget for å sikre tiltaksansatte og -deltakere et livsopphold, og for å legge til rette for at tiltaksarrangører kan opprettholde et tilbud til tiltaksansatte og -deltakere når situasjonen igjen tillater det.

ASVL vet foreløpig ikke hva som vil gjelde etter at denne perioden er over, men vil holde medlemmene løpende orientert om situasjonen.