INKLUDERENDE KOMMUNE: I Bodø jobber arbeidsmarkedsbedrifter sammen med kommunen for å knytte sterkere bånd. Det gjør arbeid mulig for flere, og gode tjenester til innbyggerne.

Handshake.jpg

Bopro er en av pilotene i prosjektet Inkluderende Kommune. Sammen med Bodø kommune har bedriften satt i gang en god prosess som mange kan lære av.

-Det var viktig for oss å få med en sentral person fra Bodø kommune i prosjektet, sier Bent Johnsen.

Og det har de også fått til. Rådmannen i kommunen oppnevnte innkjøpssjef Øystein Nilsen som sin representant til prosjektgruppen.

Logo_Rød.png

Produkter, tjenester og praksisarenaer

Det har vist seg å være et godt valg. Bodø kommunes innkjøpsavdeling har nemlig rollen som koordinator i et større innkjøpssamarbeid som involverer 20 kommuner i Nordland. På sikt gir dette muligheter for å kunne spre erfaringer fra prosjektet.

Hovedhensikten med prosjektet i Bodø har vært å få til en god dialog mellom eierkommunene og arbeidsmarkedsbedriftene. Også Bodø Industri har vært trukket inn i prosessen.

-Vi ønsker å øke samarbeidet om produkter, tjenester og praksisarenaer, sier Johnsen.

 

Viktige delmål i prosjektet er:
  •  Foreta en analyse av mulige samarbeidsarenaer i Bodø kommune
  •  Etablere konkrete samarbeidsløsninger der bedriftene kan bistå Bodø kommune med å utføre oppgaver
  • Finne frem til samarbeidsløsninger der arbeidsmarkedsbedriftene kan øke sin andel innenfor Samordna innkjøp i Nordland
  • Utarbeide prosedyrer for hvordan arbeidsmarkedsbedriftene kan inkluderes i innkjøpsstrategier. Eksempler er anbudsutlysning, anbudskonkurranser, bruk av reserverte kontrakter m.m.
  • Få til flere og reelle praksisarenaer gjennom å utføre flere oppgaver for kommunen.

Bryter ned barrierer

Rune Kvarme, som er prosjektleder for Inkluderende Kommune, synes prosessen i Nordland er spennende.

-Prosjektet er godt forankret, og går konkret til verks. Det aller viktigste er at det er en god og bred dialog mellom partene. Inkluderende Kommune handler om å bryte ned barrierer mellom eier og arbeidsmarkedsbedrifter, til det beste for de som trenger et tilrettelagt arbeidstilbud eller opptrening, sier han.

– Inkluderende Kommune gir gode insentiver for å tenke muligheter og innovasjon. Kommunen har sin liste med oppgaver som må løses, og bedriften, på sin side, har en liste med oppgaver den har pleid å påta seg. Men man får til enda mer hvis partene i tillegg går sammen om å finne opp nye tjenester og løsninger, sier Kvarme.

Prosjektgruppen i Bodø går nå i gang med å lage en prosjektutredning som skal presenteres for rådmannens ledergruppe.

-Vi ønsker å presentere en utredning som kan gi konkret effekt for det videre samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftene og kommunen. I tillegg ser vi det som viktig at andre kommuner kan bruke de forslagene og anbefalingene som kommer til uttrykk i prosjektet, sier Johnsen.

Utearbeidere_Shutterstock_430_270.jpg

Noen aktuelle samarbeidsformer:

  • Kommunen kan kjøpe varer og tjenester av arbeidsmarkedsbedriften og dermed skape gode tilrettelagte arbeidsplasser med merverdi
  • Arbeidsmarkedsbedriften etablerer egne avdelinger i kommunens virksomheter for å skape gode praksisarenaer både for deltakere med behov for varig tilrettelegging, eller deltakere med behov for praksis og opplæring
  • Kommunen stiller sine virksomheter til rådighet for praksisdeltakere fra arbeidsmarkedsbedriften slik at de som har behov for det, får en verdifull praksis/opplæring