ROS-samtalen, den viktige samtalen om veisøkers ressurser.

ROS-kurs november 2019
Første rekke fra venstre: Ingrid Hildgunn Aakervik, Bengt I. Blom, Anita Stene
Bak fra venstre: Weronica Sande Søderkvist, Astrid L. Hegdal, Lise Marit Rødnes, Sissel Øvereng Tisløv.

Vi opplever at metodikken ivaretar brukermedvirkningen til veisøker på en profesjonell måte ved at
veisøkers narrativ og svar under samtalen resulterer i en rapport som er tydelig på veisøkers egen:
arbeidsmotivasjon, målsetting, ressurser, ønsker, drømmer og hindringer for arbeidsevne. Fokuset på
24-timersmennesket i ROS-samtalen er avgjørende for å kunne få frem riktige og konkrete tiltak for
veisøker. Dette liker vi spesielt godt med ROS-samtalen.

Det at ROS-samtalen består av strukturert samtale ser vi også som en fordel, da det er med på å sikre
riktig og god nok informasjon fra veisøker slik at arbeidsevnekartleggingen blir helhetlig og grundig.
Kvalitetssjekk, underveis i samtalen og ved behov under rapportskrivingen, mellom veisøker og
utreder for å sikre at veisøkers kommunikasjon blir oppfattet riktig er essensielt i metodikken.
Utreder liker at ROS-samtalen er en arbeidsevnekartlegging med fokus på ressurser og muligheter
veisøker har i arbeidsmarkedet.

Tilbakemeldingene fra veisøkere som har gjennomført ROS-samtale er at de føler at de blir både sett,
og tatt på alvor. At det er godt at noen har tid til dem og at de blir lyttet til og respektert, disse
tilbakemeldingene gjør at vi utredere trekker frem de nevnte elementene ovenfor som fordelene i
Ros-samtalen.

Nav er bestiller av ROS-samtaler, i tillegg til at veileder kan vurder det hensiktsmessig når veisøker har
uavklarte sammensatte utfordringer eller det er store helseutfordringer som ikke er kommet tydelig
nok frem. Tilbakemeldingene fra Nav er at rapportene er tydelige i forhold arbeidsevnevurdering og
er et nyttig verktøy i videre løp for veisøker.

November 2019
Ytre Namdal Vekst