Du eller dine veiledere bruker kanskje IPS i arbeidet med å formidle arbeidssøkere til jobb? Under finner du tekst og lenker som vil gjøre det enklere for deg å beskrive og dokumentere bedriftens kunnskap overfor eksterne. Flere av kildene er også nyttige for deg som søker mer informasjon om temaet.

Mann sorterer fargelapper
Foto: Joakim S. Enger

Hva er IPS?

Individual Placement and Support (IPS), på norsk kalt Individuell jobbstøtte. IPS er en systematisk oppfølgingsmetodikk som har fokus på å øke arbeidsdeltakelse i ordinært, lønnet arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Metodikken er godt dokumentert fra internasjonale studier. En norsk effektvurdering av IPS viser gode resultater. Se:Effektevaluering av IPS. Sluttrapport des. 2016

Et pilotprosjekt i regi av professor Silje E Reme ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo tyder også på at IPS-metodikken har god effekt for mennesker med kroniske smerter. (IPS in Pain). Se artikkel i magasinet Velferd nr 5 2018.

Sentralt for denne metodikken er bruken av ordinære arbeidsplasser som treningsarena, integrering av tjenester innen helse- og arbeidsrehabilitering, og tett individuell oppfølging av brukerne av IPS.

Inntakskriteriene for IPS er enkle og basert på den enkelte brukers ønsker: Dersom en bruker har et ønske om å jobbe, skal det være tilstrekkelig for å oppfylle kriteriet om deltakelse i IPS. Det gjøres altså ingen arbeidsevnevurdering, og det praktiseres ingen eksklusjonskriterier. Utgangspunktet er at alle som ønsker det selv skal kunne delta i arbeidslivet, og at ingen skal fratas muligheten til å ha en jobb. Gjennom en individuell oppfølging får deltakeren støtte i jobbsøkerprosessen, hvor målet er å finne rett arbeid til rett person. Støtten er kontinuerlig, og fortsetter også etter at deltakeren har fått arbeid. Jobbstøtten har fokus på jobb i ordinært arbeid, og jobbstøtten pågår parallelt med behandling i helsetjenesten.

For innføring i IPS-metodikken anbefales Individual Placement and Support – En praktisk veileder. Boken er tilpasset til norske forhold, og inneholder både skjemaer og Kvalitetsskalaen i IPS som er godkjent av The IPS Employment Center. Denne boken gir en konkret og direkte innføring i hvordan jobbspesialister og metodeveiledere i IPS skal utføre arbeidet sitt. Se mer under litteratur under.

Effektevaluering av IPS finner du her

IPS i praksis: Film fra Hadeland IPS

 

Litteratur

Individual Placement and Support: En praktisk veileder – 2013-utgaven. (Sarah J. Swanson, Deborah R. Becker)

Dette er den norske utgaven av boken “IPS Supported Employment: A Practical Guide”. Boken er tilpasset til norske forhold, og inneholder både skjemaer og Kvalitetsskalaen i IPS som er godkjent av The IPS Employment Center. Denne boken gir en konkret og direkte innføring i hvordan jobbspesialister og metodeveiledere i IPS skal utføre arbeidet sitt.

Informasjon om IPS for familiemedlemmer, NAV-veiledere og ansatte i psykiske helsetjenester er også inkludert. Denne 2. utgaven av boken vil være svært nyttig for alle som arbeider med alvorlig psykisk syke. Boken egner seg også for de som ønsker å bruke elementer av modellen på andre målgrupper.

IPS Supported Employment: A Practical Guide 2013 Edition. (Sarah J. Swanson, Deborah R. Becker)

Denne boken gir en konkret og direkte innføring i hvordan jobbspesialister og metodeveiledere i IPS skal utføre arbeidet sitt. Informasjon om IPS for familiemedlemmer, VR-rådgivere og ansatte i psykiske helsetjenester er også inkludert.

Individual Placement and Support: An Evidence-Based Approach to SupportedEmployment 2012. (Robert E. Drake, Gary R. Bond, Deborah R. Becker)

Arbeid har høy prioritet for mange mennesker med alvorlig psykiske lidelser, og det er en sentral del av tilfriskningen. I løpet av de to siste tiårene, har Individual Placement and Support (IPS) stått frem som den mest fremtredende evidensbaserte tilnærmingen til arbeidsrettet rehabilitering. Denne omfattende boken omhandler både forskning og erfaring på IPS: historisk kontekst, kjerneprinsipper, effektivitet, langsiktige resultater, ikke-arbeidsrettede resultater, kostnadseffektivitet, modell-generalisering, kvalitet, implementering, politiske føringer og fremtidig forskning.

A Working Life for People with Severe Mental Illness 2003 Edition. (Deborah R. Becker, Robert E. Drake) Tradisjonelle tilnærminger til arbeidsrettet rehabilitering, eksempelvis arbeidspraksis, jobbklubber og skjermet sysselsetting har ikke vært vellykket når det gjelder å hjelpe mennesker med alvorlig psykiske lidelser å få ordinært, lønnet arbeid. Supported Employment der klientene er plassert i ordinære jobber og deretter får jobbtrening, er en radikalt ny konseptuell tilnærming til arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med utfordringer. Individual Placement and Support (IPS) modellen er basert på Supported Employment konseptet, men er modifisert til bruk for mennesker med alvorlig psykiske lidelser. Det er den eneste tilnærmingen som har en sterk empirisk forskningsbase: andelen som får ordinært, lønnet arbeid er 40% eller mer i IPS-programmer, sammenlignet med 15% i tradisjonelle programmer i psykiske helsetjenester.

The IPS Supported Employment Approach to Help Young People with Work and School: A Practitioner’s Guide 2017. (Sarah J. Swanson, Deborah R. Becker, Gary R. Bond and Robert E. Drake)

Denne nye manualen har fokus på hvordan ulike IPS-utøvere bør utføre arbeidet når de jobber med ungdomspopulasjoner; blant annet vekt på utdanning, karriereutforskning, involvering av familie, samt preferanser som mange unge kan ha for oppfølgingen.

Overnevnte bøker kan bestilles via denne siden.

IPS og IPS-relaterte forskningsartikler, publikasjoner, utdrag og studier finner du her.

 

Artikler

NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Hva er individuell jobbstøtte (IPS)