European Union of Supported Employment (EUSE) ble opprettet for å utvikle Supported Employment i Europa. Partnerskapet har med støtte fra bl.a. ASVL produsert en verktøykasse med «Dette mener EUSE»-artikler og «Hvordan-guider», med det formål å øke kunnskaper og ferdigheter blant fagpersoner som jobber med SE i Europa.

Studier og forskning har vist at det er manglende konsistens i SE-arbeidet og for lite veiledning og opplæringsmateriell for fagpersoner og tiltaksarrangører innen SE – en faglig tilnærming som skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse og/eller utsatte grupper skal få og beholde jobber i det ordinære arbeidslivet.

EUSE utviklet et partnerskap bestående av ledere og fagpersoner som representerte nasjonale, regionale og lokale tiltaksarrangører av SE i hele Europa. Partnerne hadde fra før kontakt gjennom engasjement i EUSE. Alle leverer for tiden en eller annen form for arbeidsmarkedsopplæring eller SE-tiltak enten som en lokal eller regional tiltaksarrangør, eller gjennom deres nasjonale SE-organisasjon.

Målsetting for partnerskapet var å produsere en verktøykasse for SE i Europa. Verktøykassen består av “Dette mener EUSE”-artikler og “Hvordan-guider” og ble utviklet for å øke kunnskaper og ferdigheter blant fagpersoner som jobber med å levere SE-tiltak over Europa.

Målgruppen er i hovedsak tiltaksarrangører, som kan bruke verktøykassen som del av utviklingsprogrammer for ansatte som jobber med å implementere SE. Målene for arbeidet med partnerskapet var å:

  •  Designe og utvikle opplæringsmateriell, praktisk veiledning og instruksjoner.

Materiellet er ment å bistå tiltaksarrangører og praktikere i å tilegne seg og bruke kunnskaper og ferdigheter. Verktøykassen skal også øke bevisstheten rundt det å bistå mennesker med funksjonsnedsettelse eller som er marginalisert på andre måter til å delta i det europeiske arbeidsmarkedet.

  • Utvikle den europeiske SE-modellen for å legge til rette for forbedringer i både standarder og den praktiske opplæringen av organisasjoner som tilbyr SE.
  • Bedre kvaliteten på og øke samarbeidet mellom organisasjoner, institusjoner og fagpersoner som jobber med å tilby SE-tjenester i Europa.
  • Legge til rette for utvikling og nytenkning og god praksis innen området SE/arbeidsmarkedsopplæring- og trening, mellom deltakerlandene/partnere

Det er et kjent faktum at en stor andel av mennesker med funksjonsnedsettelse og/eller utsatte grupper er økonomisk inaktive, og møter betydelige barrierer i forsøket på å etablere seg i det ordinære arbeidsmarkedet. Intensjonen bak EUSE var å øke kunnskapene og bevisstheten blant de ansatte som er ansvarlige for å vurdere arbeidssøkere, finne jobber, og gi støtte over tid til arbeidssøkere og ansatte med funksjonsnedsettelse/sammensatte behov.

Dette henger sammen EUSEs langsiktige oppdrag: å sikre varig arbeid for flere mennesker som tilhører disse gruppene. Partnerskapet skulle samtidig søke å imøtekomme arbeidsgiveres behov for støtte og bistand, og skape økt bevissthet om dette området blant beslutningstakere og finansieringskilder.

Videre er verktøykassen tenkt til å styrke verdiene, prinsippene og standardene i SE-prosessen, samt å engasjere og inspirere alle til å slutte seg til den enhetlige SE-modellen i det daglige arbeidet.

Innledning av Michael J Evans, President, European Union of Supported Employment

Verktøykassa kan lastes ned her European Union of Supported Employment Verktøykasse

Den nye verktøykassa ble presentert i et delseminar på vår felles AB konferanse i Trondheim 2. – 4. mai 2011:

“Leonardo Toolkit – presentasjon av et praktisk verktøy i supported employment,” v/Grete Wangen og Øyvind Haara. Grete Wangen er avdelingsleder/leder for fagutvikling ved Mølla Kompetansesenter. Haara er faglig leder for AB ved Sandnes Pro-Service, og leder i FAB. Begge har lang erfaring med praktisk og metodisk jobbing gjennom i AB.