Arbeidsmiljøloven endres for å styrke vernet varslere.

Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2017 og omfatter følgende:

  • Arbeidsgivere som sysselsetter minst fem arbeidstakere plikter å ha skriftlige varslingsrutiner.
  • Varslingsreglenes virkeområde utvides til å omfatte innleide arbeidstakere
  • Varslingsreglene samles i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven
  • Nye minimumskrav til innholdet i skriftlige varslingsrutiner
  • Taushetsplikt for offentlige ansatte ved ekstern varsling
  • Endringene er omfattende og innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte nå blir pålagt å utarbeide varslingsrutiner.

Varslingsrutinene skal være konkrete og se den enkelte virksomhet. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. Det anbefales at ledelsen trekker inn verneombudet dersom det ikke eksisterer noe tillitsmannsapparat. Rutinene skal være skriftlige og lett tilgjengelige. Som minimumskrav skal rutinene inneholde en oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold, samtidig som de skal beskrive fremgangsmåten ved varsling, herunder hvem det skal varsles til. Arbeidsgivers fremgangsmåte og håndteringen av varslingen skal også behandles, samt hvem som har ansvaret for oppfølgingen av varselet.

En annen ny regel er at innleide arbeidstakere fra f.eks. bemanningsforetak gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten de er innleid til.

Dersom den ansatte velger å varsle til offentlige tilsynsmyndigheter er det nå slått fast at disse ikke trenger å opplyse om varslerens identitet.

Her finner du et relativt enkelt eksempel på hvordan varslingsrutine kan se ut:

Varslingsrutine i AV-OG-TIL

Varslingsrutine i Gran kommune