NAV vil gjennomføre kvalitetsrevisjoner i enkelte bedrifter, og hos Nav lokal. I tillegg ønsker Nav at tiltaksarrangører fokuserer mer på overgang til yrkesfaglig opplæring.

2019-03-26 Bilverkste_Shutterstock.jpg

I møte med Arbeid – og velferdsdirektoratet 13. juni 2019 ble ASVL orientert om status for resultatmål for gjennomføring av tiltaket AFT. Ifølge Nav ligger resultatmål et sted mellom 30 til 40% til arbeid eller utdanning. Ofisiell statistikk for AFT vil bli lagt ut på nav.no etter sommerferien.

For å få økt kunnskap om effekt av tiltaksarbeidet vil Nav på fylkesnivå gjennomføre kvalitetsrevisjoner i utvalgte bedrifter, og hos Nav lokal. Målet med revisjonene er å få detaljkunnskap om hva som fungerer og hva som kan forbedres. Kvalitetsverktøyet som skal benyttes har sin opprinnelse fra IPS-metodikk. Nav har videreutviklet verktøyet og tatt det i bruk i to prosjekter gjennomført i egenregi. Nav vil informere nærmere om kvalitetsverktøyet og hvordan kvalitetsrevisjonene skal gjennomføres.

I dag er det ca 60.000 ledige stillinger og 100.000 arbeidsledige. En årsak til manglende oppfylling av ledige stillinger skyldes manglende kompetanse. Nav oppfordret bransjeorganisasjonene til å ha fokus på overgang til yrkesfaglig opplæring.

Hva er NAVs definisjon av utdanning:

Med utdanning mener NAV all offentlig godkjent utdanning som leder til formell kompetanse. Dette kan inkludere grunnskole, fagbrev eller studiekompetanse på videregående skole-nivå, offentlig godkjent fagskoleutdanning, utdanning som gir studiepoeng ved høyskole eller universitet, og godkjent videreutdanning som gir spesialisering for profesjoner.

 

Det som ikke faller inn under utdanningsbegrepet i denne sammenheng er arbeidsmarkedsopplæring og ulike former for sertifisering. Om utdanningen er egenfinansiert eller dekket gjennom støtte fra NAV er ikke definerende.