Kapittel Tema
  1 Instans Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken: Lover, forskrifter og utfyllende regler som styrer virksomheten.
  2 Bedriften som AS Aksjeloven, Privat AS contra offentlig virksomhet, praktiske forskjeller mellom aksjeloven og forvaltningsloven, kommunikasjon med eier, valg av styremedlemmer.
  3 Daglig leders ansvar Lovbestemt ansvar, fristkalender, prokura, firmaattest, merverdiavgift
  4 Personal Ansettelsesprosedyre:
Midlertidige ansettelser, prøvetid, suspensjon, oppsigelse og avskjed.
Arbeidsreglement, arbeidskontrakt/ansettelsesavtale, politiattest, opphør av arbeidsforhold eller permittering.Nyttige tips og vedlegg: Gi advarsel – hvordan gjør jeg det? | Advarsel ved uønsket hendelse | Avskjed | Oppsigelse Politiattest (skjema) | Hjemmel for søknad om politiattest | Krav om forhandlinger | Sluttattest | Registrering av nærmeste pårørende | Yrkesetiske retningslinjer | Verdiregler fra Svelvik Produkter | Forslag til arbeidsavtale | Arbeidsavtale fra Nittedal | Eksempel på utlysning fra Kanmer | Behandling av personopplysninger | Registrering av tiltaksansatte i a-ordning | Spørsmål og svar om smittevern
  5 Lønn – Lønnsforhandling Gjeldende hovedavtaler/overenskomster og prosedyre ved lokale forhandlinger. LO/NHO-ordningene
  6 Forsikringer/pensjon Pensjonsforpliktelser og yrkesskadeforsikring. OTP eller AFP. Fryse/stenge KLP
  7 Medarbeidersamtalen Noen prinsipper for gjennomføring og hensikten med samtalen
  8 ASVL Organisasjonens rolle – hva kan du forvente av ASVL? Om organisasjonen
Hvem svarer på hva? Om sekretariatet
  10  HMS Krav til HMS opplæring, internkontroll, kvalitetssikring, sykepenger, sykefravær/sykestatistikk, bedriftshelsetjeneste. Eksempel på HMS – egenerklæring
11 Kvalitetssikring Det finnes flere kvalitetsystemer som er aktuelle. EQUASS og ISO 9000 er de mest brukte. Se også Prosedyrer for konfidensialitet og informasjonsdeling