ASVL i tet: Nå kommer karriereveiledning for personer med utviklingshemming

Aktuelt

Forfatter: Johannes Ek Reindal

Oppdatert: 17. april 2024

Alle har rett på karriereveiledning, men fortsatt er det mennesker i Norge som ikke får nyttiggjort seg tilbudene som finnes. I et ferskt prosjekt som ASVL har vært sentral i, pekes det på manglene, men også noen løsninger for hvordan gjøre veiledningen best mulig for personer med utviklingshemming.

Fagutvikler i ASVL Merethe Horgen, har sammen med Paal Haavorsen fra Arbeid & Inkludering og Erik Hagaseth Haug fra Søndre Land kommune, ledet arbeidet med prosjektet. Her ble karriereveiledningsmetodikk for personer med en utviklingshemming og andre former for lærevansker sett på med nye briller og prøvd ut av medlemsbedrifter i begge foreningene.

Les rapporten her

To viktige elementer

Det er særlig to ting som synes sentralt og viktig for en vellykket veiledning av denne gruppen; Utforskning gjennom arbeidspraksis, og utforskende veiledningssamtaler.

Arbeidspraksis er svært vanskelig for alle, fordi det å ta stilling til hva man interesserer seg for av yrker og oppgaver, uten selv å ha prøvd noe, er vanskelig. Spesielt er dette vanskelig jo mindre erfaringsgrunnlag man har.

Mange mennesker med utviklingshemming og andre former for funksjonshindringer har vært avskåret fra å få prøve seg i sommerjobber, ekstrajobber under skolegang osv, slik at erfaringsgrunnlaget er lite og kjennskapen til hva som finnes, hva man mestrer, trives med, interesserer seg for og har ferdigheter tilsvarende lav. Gjennom systematisk bruk av arbeidspraksis i et karriereveiledningsperspektiv dannes et erfaringsgrunnlag.

Den utforskende veiledningssamtalen er likevel det sentrale i karriereveiledningen og det som synes å gi best nytte. Det er i samtalen alt begrepssettes, trekkes sammen og plasseres i en kontekst. Det vi så var at å virkelig blir vist interesse for, å bli møtt på en måte som var tilpasset forutsetningene og snakket med i et forståelig språk, var noe av det som gav positive opplevelser hos deltakerne i prosjektet.

I tillegg så vi i prosjektet at ulike digitale eller billedbaserte karriereveiledningsverktøy for kartlegging av interesser, ressurser og preferanser kan gi veileder ekstra hjelp i karriereveiledningen, gitt at de redigeres og tilpasses målgruppen. I det store og hele er det lite som er feil, men noe fungerer bedre enn andre ting og det er viktig at vi som veiledere og bransje har tilstrekkelig kompetanse og bredde i verktøykassen til å kunne velge den metoden og de verktøyene som er riktig for hvert individ,  sier Merethe Horgen.

Nytt blikk

Prosjektet startet i april 2023. Målet har vært å møte det økende behovet for å tilby god og tilpasset karriereveiledning til alle, uavhengig av funksjonsevne. Eksisterende karriereveiledningsmetoder har blitt satt under lupen. Ønsket har vært å identifisere behovet for eventuelle tilpasninger som bedre kan møte behovene til personer med utviklingshemming og lærevansker.

Flere kritiske områder har litt sett på, blant annet etikk og egen kompetanse, kunnskapsgrunnlag, nettverk og samarbeid, samt utvikling av karrierekompetanse. Det har blitt avdekket behovet for økt kunnskap, bedre verktøy og tettere samarbeid mellom ulike aktører i karriereveiledningsprosessen. Spesielt i overgangen mellom skole og arbeidet er det avdekket store behov for å forsterke samarbeidet.

I løpet av høsten vil vi sammen med Arbeid & Inkludering sette opp et eget kurs basert på ulike tema fra rapporten. I tillegg anbefaler vi alle å følge vårt felles digitale frokostseminar 15. mai, hvor vi legger frem de viktigste funnene fra prosjektet. Påmelding til dette seminaret kommer snart.

Satsingsområde hos ASVL – metode under utvikling

Karriereveiledning har vært en sentral del av porteføljen til ASVL, og blir det i enda større grad fremover.  Gjennom en trygg og god relasjon ser vi at veiledere kan legge til rette for at den enkelte blir kjent med seg selv og de ferdighetene som kan omsettes til verdiskapning for en arbeidsgiver.

Målet er at individet selv skal kunne fortelle historien om seg selv. Ikke bli fortalt av en veileder hvem man er og hva som passer best, eller i verste fall; ikke være en aktiv part i valg av utdanning og arbeid i det hele tatt.

ASVL jobber akkurat nå sammen med sine medlemmer aktivt med å prøve ut veiledning som er mer helhetlig, utforskende og spørrende, men likevel mer konkret i sin formulering, bredere og dypere. Vi jobber med å se på tilpasning i språk og økt bruk av erfaringene som er gjort i praksis. Dette gleder vi oss til å dele med våre medlemmer etter hvert.