Endringer i arbeidsmiljøloven 1.7.2024

Aktuelt

Forfatter: Aksel Hanto Steen

Publisert: 1. februar 2024

Vi har tidligere omtalt endringene i arbeidsmiljøloven som gjaldt fra 1. januar 2024.02.01.

Rett før jul ble det vedtatt nye endringer som har en rekke praktiske konsekvenser for deg som arbeidsgiver.

Nye krav til arbeidsavtalen

Lovendringen innebærer en rekke nye krav til arbeidsavtalen og gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår. En del bedrifter vil ha allerede ha disse opplysningen i personalhåndbok eller lignende og departementet er tydelig på at dette ikke innebærer en innskrenking i arbeidsgivers styringsrett. Likevel må dere som arbeidsgivere være oppmerksomme på hvilke punkter i avtalen som kun er til informasjon og hvilke som er å anse som avtalevilkår. Derfor bør arbeidsgiver innta forbehold om adgangen til endringer i arbeidsoppgaver, arbeidssted og arbeidstid.

Følgende nye opplysninger skal nå inn i arbeidsavtalen: 

 • De ulike lønnselementene skal angis særskilt
 • Dersom daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om det 
 • Ordninger for vaktendringer og ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
 • Dersom arbeidstaker ikke har fast arbeidsplass, skal arbeidsgiver opplyse om at arbeidstaker kan arbeide på forskjellige steder eller at arbeidstaker fritt kan bestemme selv 
 • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
 • Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr
 • Eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver
 • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på institusjoner som mottar innbetaling fra arbeidsgiver i den forbindelse 

Disse kravene gjelder for nye arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024. For arbeidsavtaler inngått før dette er det ikke et krav at arbeidsgiver på eget initiativ må oppdatere arbeidsavtaler. Arbeidstakere kan imidlertid etter 1. juli 2024 be om at arbeidsavtalen oppdateres med de nye opplysningene og arbeidsgiver har da to måneder på seg til å endre på eksisterende arbeidsavtale.   

ASVL vil i løpet av våren utarbeide ny mal til arbeidsavtale oppfyller disse kravene.

Andre endringer:

 • Regler ved mangelfull arbeidskontrakt: Hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn. Hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette.
 • Prøvetid: Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Det vil ikke være anledning til å avtale ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling, eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet.
 • Deltid og midlertidige ansatte: Arbeidstaker skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.
 • Kortere frister: Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. Endringer i arbeidsforholdet skal inntas i arbeidskontrakten senest den dagen endringen trer i kraft, dersom endringene i arbeidsforholdet ikke skyldes endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler. 

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med juridisk rådgiver Aksel Steen.