Slik bør fremtidens arbeidsmarkedspolitikk se ut

Aktuelt

Forfatter: Flemming Trondsen

Publisert: 1. februar 2024

Regjeringen arbeider for tiden med en stortingsmelding om arbeidsmarkedspolitikk. I stortingsmeldingen vil regjeringen presentere forslag til hvordan den mener fremtidens arbeidsmarkedspolitikk bør se ut. Etter planen skal meldingen komme til sommeren.

Ettersom ASVL og medlemsbedriftene har mye kunnskap om arbeidsmarkedstiltakene, og særlig den som gjelder arbeidstakere med størst utfordringer, har vi valgt å sende et skriftlig innspill til regjeringen.

-Arbeidet regjeringen gjør nå, er veldig spennende, og vil kunne legge føringer for mange år frem i tid. Med vår fagkunnskap vil vi gjerne bistå regjeringen med konstruktive forslag allerede mens meldingen blir laget, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Les hele innspillet her

Mer fleksibilitet for ansatte med tilrettelagt arbeid

De viktigste forslagene fra ASVL knytter seg til tiltakene Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT).

-Vi mener tilrettelagt arbeid bør være ett tiltak, uavhengig av om den ansatte jobber hos en tiltaksarrangør eller i en annen bedrift. Da bygger vi ned siloer, og gjør det enklere og tryggere for ansatte som ønsker å prøve ut nye karriereveier, sier Sandvik. Han legger til at de nye tiltaket bør kalles Tilrettelagt arbeid.

Oppfølging etter ansettelse

En ferske forskerevaluering, bestilt av regjeringen, sier at Arbeidsforberedende trening bør beholdes, og at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

-Her er vi helt enige med forskerne. Det er ingen grunn til å endre dette tiltaket, men vi foreslår at AFT-tiltaket slik det er i dag, kan ha en åpning for at tiltaksdeltakeren får oppfølging av veilederen hos tiltaksarrangøren etter ansettelse. Dessverre er det altfor mange som faller ut av arbeidslivet etter en tid, og et slikt grep kan bidra til at folk blir stående i jobb.

Han legger til at en slik justering vil underbygge NAVs nye virksomhetsstrategi, der stikkordet er nettopp jobbfastholdelse.

Dette er punktene ASVL har spilt inn til regjeringen:

10 innspill til fremtidens arbeidsmarkedspolitikk
1 Kompetanseheving og kvalifisering må ha forrang over ønske om å formidle fortest mulig til jobb – i tråd med ny virksomhetsstrategi fra NAV .
2 Alle deltakere i arbeidsmarkedstiltak må få større grad av valgfrihet
3 Behovet for tiltak må styre tiltaksbudsjettet
4 Sentral styring av tiltaksgjennomføring må styrkes og NAV må få midler nok til å gjennomføre dette
5 NAV kan ikke være både bestiller, utfører og kontrollør av tiltak
6 Finansieringen bør være forutsigbar og innrettes slik at arbeidsmarkedstiltak kan tilbys også i distriktene. Anskaffelse av anbudsutsatte tiltak må også få en sterkere grad av forutsigbarhet for leverandørene.
7 Tiltaket Varig tilrettelagt arbeid må forenkles, og karrieremulighetene må bli flere.
8 Tiltaket Arbeidsforberedende trening må differensieres, og få en oppfølgingsfase
9 Anbud må ikke brukes overfor personer med nedsatt arbeidsevne.
10 Endre tilskuddsbevilgningen for tilrettelagt arbeid (VTA) fra å være et rammestyrt arbeidsmarkedstiltak til å bli en overlagsberegnet post på statsbudsjettet.