Statsbudsjettet: Opptrappingsplan og styrket prioritering av arbeidstakere med størst tilretteleggingsbehov

Aktuelt

Forfatter: Flemming Trondsen

Publisert: 6. oktober 2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la 6. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2024.

Her er vår oppsummering.

Varig tilrettelagt arbeid: Opptrappingplan, for få nye jobber, prioritering av jobber hos forhåndsgodkjente tiltaksarrangører
Oppfølging i Varig tilrettelagt arbeid – ordinær: Regjeringen utreder, høring i starten av 2024, parallelt med piloprosjekter. Nye regler iverksettes fra 2025.
Arbeidsforberedende trening: Opprettholder tiltaksnivået fra 2023 – kan gi rom for flere AFT-plasser i 2024
Lærekandidatordningen: Fortsatt ingen nasjonale føringer

Varig tilrettelagt arbeid

For Varig tilrettelagt arbeid presenterer regjeringen en opptrappingsplan, og viser til at det blir 500 nye plasser hvert år. Det er første gang at feltet har fått en slik plan, noe vi tenker er positivt.

Dessverre er nivået for lavt. Behovet er minst 1.000 nye jobber, viser regjeringens egne tall. Det er derfor skuffende å se at den legger seg på et så lavt antall nye arbeidsplasser.

Regjeringen forslår at et flertall av jobbene går til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, med 60 prosent. Dette er et skritt i riktig retning sammenlignet med tidligere år, og vil føre til at flere av de som har størst tilretteleggingsbehov, får jobb.

VTO-oppfølging

Regjeringen skriver at den er i gang med å utrede nye regler for oppfølging i Varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter (VTO). Forslag til nye regler blir sendt på høring i starten av 2024. Så ønsker regjeringen å iverksette de nye reglene fra 2025. Parallelt med dette vil departementet sette i gang pilotprosjekter i noen fylker.

Vi er glade for at regjeringen har tatt inn over seg behovet for en oppfølging, slik at nye karriereveier blir mulige for ansatte med tilrettelagt arbeid. Men etter vårt syn går dette for langsomt. Vi skulle gjerne sett at oppfølging ble en realitet allerede fra neste år.

Bransjen har allerede høstet gode erfaringer med å følge opp ansatte som hospiterer i ordinære virksomheter, og ASVL mener det faglige grunnlaget er så godt at store utredninger ikke er nødvendig.

Vi vil minne regjeringen om at tilrettelagt arbeid regnes som sosialpolitikk i forhold til innkjøpsregelverket, og derfor fint kan tildeles forhåndsgodkjente tiltaksarrangører uten at dette er i strid med Lov om offentlige anskaffelser. For de ansatte som ønsker å prøve nye karriereveier, vil det være avgjørende med forutsigbarhet, og muligheten til at veiledere de allerede kjenner, kan bidra til å god oppfølging på vei ut i andre virksomheter, vil kunne bidra til dette.

Arbeidsforberedende trening

Regjeringen bevilget for inneværende år ekstra midler til arbeidsmarkedstiltak. Vi vet at flere av våre medlemmer dermed har kunnet etablere ekstra plasser i Arbeidsforberedende trening. Dermed har de også kunnet gi et tilbud til de mange utsatte arbeidssøkerne som venter på et tilbud.

Regjeringen foreslår at nivået fra i år, videreføres til neste år. Dette er vi glade for, da det vil kunne gi rom for flere plasser i tiltaket i 2024.

Etter vårt syn vil det være helt avgjørende at departementet gir Arbeids- og velferdsdirektoratet beskjed om å prioritere arbeidssøkere med et bistandsbehov som gjør at de kan få et tilbud gjennom Arbeidsforberedende trening. Å mobilisere arbeidskraftreserven vil være en av de viktigste politiske oppgavene de neste årene. Stortinget bør bruke det verktøyet NAV representerer i arbeidsmarkedspolitikken på en mer målrettet måte, og sikre at etaten prioriterer de mest utsatte arbeidssøkerne gjennom tydeligere styringssignaler.

Lærekandidatordningen

Regjeringen legger ikke opp til noen nasjonale føringer for lærekandidatordningen. Det innebærer at hvert enkelt fylke fortsatt vil kunne bestemme om elever med særlige utfordringer skal få mulighet til å gå yrkesfag.

Vi mener dette er svært uheldig. ASVL viser til gode erfaringer fra modellene som eksisterer i Viken, Vestfold og Telemark og Viken, og vil arbeide for at disse modellene skal gjelde i alle landets fylket.

Viderefører ungdomsgaranti

Vi er glade for at regjeringen viderefører ungdomsgarantien. God oppfølging fra NAV i kombinasjon med arbeidsmarkedstiltak som Arbeidsforberedende trening vil kunne føre til at flere unge finner sin plass i arbeidslivet.

Høringer

ASVL vil delta i relevante høringer, og vil særlig arbeide for at det kommer flere plasser i Varig tilrettelagt arbeid allerede til neste år.

Vi vil spille inn at Stortinget må gi tydeligere signaler til NAV, slik at de mest utsatte arbeidssøkerne får et tilbud gjennom Arbeidsforberedende trening. Tiltaksnivået for AFT må trappes opp.

I tillegg vil vi foreslå at forhåndsgodkjente tiltaksarrangører er blant pilotene i det omtalte pilotprosjektet for oppfølging i Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO).

Vi vil fortsette vår kamp for at Østfold-modellen blir gjeldende lærekandidatordning for elever med særlige utfordringer over hele landet.