Minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år

Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 22. juni 2023

Det er behov for minst 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år.

Bakteppet er at 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb (Wendelborg, Kittelsaa og Wik 2017).

1.000 nye jobber vil sørge for at elever som går ut av videregående skole med behov for tilrettelagt jobb, får muligheten.

Hvor kommer tallene fra?

ASVL har basert seg på tall fra Verdens Helseorganisasjonen (WHO), som sier at mellom 1 og 3 prosent av befolkningen, har en form for utviklingshemning.

Meld. St. nr.45 (2012-2013), Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemning viser til at et anslag i Norge kan ligge på 1,5 prosent av befolkningen.

Hvert år går om lag 50.000 elever ut av videregående skole. Legger man 1,5 prosent til grunn, vil ca 750 personer med utviklingshemning hvert år gå ut av videregående. En høy andel av disse vil trenge tilrettelagt arbeid. I tillegg er det mange andre grupper som også har behov for slike jobber etter endt skole, men som ikke har spesifikke diagnoser.

Vi mener derfor at et årlig behov på minst 1.000 nye jobber, vil kunne sørge for at mange i disse gruppene får en jobb å gå til etter endt skolegang.

Det er verdt å merke seg at 1.000 årlige nye jobber ikke dekker etterslepet, som er stort.

I perioden 2010-2022 har det kommet til i snitt 340 nye tilrettelagte jobber årlig.

Da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023, la de også frem dokumentasjon fra NAV, som anslår behovet til å være mellom 1.000 og 2.000 nye jobber årlig. Tallene er altså i tråd med vår analyse.

Referanser

8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 uten jobb:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

Andel utviklingshemmede i befolkningen:

Tallene og oppgitte kilder er hentet fra kunnskapsbanken i NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning.

Antall elever i videregående skole: 

Utdanningsdirektoratet

Antall nye tilrettelagte jobber – historisk:

Tall innhentet fra NAV