Stortingsvedtak gir flere karrieremuligheter for ansatte med utviklingshemning

Tilrettelagt arbeid

Forfatter: Flemming Trondsen

Oppdatert: 2. juni 2023

I forbindelse med stortingsmeldingen om rettighetene til personer med utviklingshemning, har Stortinget behandlet et forslag som lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige regelendringer for å gi personer med utviklingshemming i VTA-O varig oppfølging, uavhengig av hvilket fylke man bor i, og med et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED. Oppfølgingen må kunne gis også av andre enn Nav, eksempelvis HELT MED eller vekst- og attføringsbedriftene, gjerne ved at dagens tilskudd erstattes med varig oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Regjeringen bes komme tilbake med sin oppfølging i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.»

Forslaget ble vedtatt i Stortinget 18. april.

Dette er et viktig gjennomslag!

En oppfølgingsordning for ansatte som jobber i andre bedrifter enn vekst- og attføringsbedrifter, vil innebære at flere vil kunne søke nye karrieremuligheter på en tryggere og enklere måte. Veiledere i vekst- og attføringsbedrifter har i flere år bidratt til at ansatte med tilretteleggingsbehov har funnet veien til arbeidsgivere i næringsliv og kommuner, enten gjennom hospitering eller ansettelse.

Erfaringen og kompetansen som er bygget på dette området, vil nå komme flere ansatte med tilretteleggingsbehov til nytte!