Medlemsvilkår

Oppdatert pr 16. mai 2023

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og attføringsbedrifter i Norge.

Foreningen har for tiden 200 medlemmer, og ble stiftet i 1991. Foreningen har landsmøte hvert annet år.

ASVL arbeider for å fremme arbeidsinkluderingsfeltet i Norge. Foreningen har som uttalt mål å gjøre arbeid mulig for alle. Det innebærer blant annet at foreningen:

  • Tilbyr løpende arbeidsgiverservice for medlemmene, og ivaretar tarifforpliktelser
  • Driver politikkpåvirkning nasjonalt og lokalt for å sikre gode rammevilkår for bedrifter i arbeidsinkluderingsfeltet. ASVL er i nasjonal sammenheng en av de tydeligste pådriverne for flere tiltaksplasser og bedre opplæringstilbud til personer med nedsatt arbeidsevne
  • Ruster medlemsbedriftene til å gi et faglig godt tilbud til arbeidstakere og jobbsøker
  • Bidrar til at medlemsbedrifter får gode relasjoner til næringslivet
  • Bidrar til at eierkommunene sammen med medlemsbedriftene blir gode på arbeidsinkludering
  • Synliggjør og dokumenterer at medlemsbedriftene er en viktig og nødvendig del av av verdiskapingen i Norge

Foreningen er bundet av vedtektene som til enhver tid er vedtatt av Landsmøtet, og følger den strategi- og handlingsplan som Landsmøtet har lagt. Kontingentens fastsettes også av Landsmøtet, og fremgår av vedtektene.

Personvern i ASVL

ASVL har egen personvernerklæring. I erklæringen redegjør ASVL for hvordan data behandles av foreningen, og hvordan medlemmer og andres personvern ivaretas. Foreningen forholder seg til personvernforordningen (GDPR), og har egen personvernansvarlig. Alle spørsmål om personvern kan rettes til dag@asvl.no.

Nyhetsbrev og e-post som informasjonskanal

Sekretariatet i ASVL bruker hovedsakelig e-post som informasjonskanal. Som medlem av ASVL samtykker bedriften til å motta nyhetsbrev fra ASVL. Nyhetsbrevene holder medlemmene løpende orientert om rammebetingelser, kurs- og konferanser, faglig utvikling osv.

Mottakere vil være daglig leder og styreleder. I praksis innebærer dette at daglig leders og styreleders e-postadresser oppbevares i en egen database hos ASVL. Om styreleders adresse ikke oppgis, forutsetter vi at daglig leder holder styreleder informert. Når medlemskapet opphører slettes e-postadressene. Øvrige ansatte i bedriften kan når som helst abonnere på nyhetsbrev fra ASVL, etter eget ønske. Det innebærer også at de når som helst kan avslutte sitt abonnement. I slike tilfeller slettes e-postadressen når den ansatte ber om det.

Fagutvikling – kurs og høgskolestudier

ASVL har lang erfaring og solid kunnskap om attføringsfagfeltet og tilrettelagt arbeid, og jobber hele tiden for å styrke medlemsbedriftenes kompetanse. Vi samarbeider med ulike utdanningsinstitusjoner om utvikling av relevante studier. Vi tilbyr i tillegg en rekke kurs og studier i samarbeid med andre aktører. Vårt hovedmål er at vi til enhver tid skal kunne gi det beste tilbudet til Vekstbedriftenes mange ulike målgrupper.

Ved påmelding til kurs og konferanser vil fakturaopplysninger deles med vår regnskapsfører. Kursdeltaker vil ved påmelding bli spurt om han eller hun samtykker til at navnet settes på liste som er tilgjengelig for andre kursdeltakere. I forbindelse med kursdeltakelse vil deltaker også bli spurt om han eller hun ønsker å motta nyhetsbrev om ASVLs kurs/konferanser i fremtiden. Det er helt frivillig å avgi slike samtykker, og eventuelle samtykker kan når som helst trekkes tilbake.

For mer informasjon gå inn på www.asvl.no.

Kurs og kompetanse

ASVL arrangerer en stor høstkonferanse årlig, rettet mot daglig ledere og styreledere. For arbeidsledere og veiledere i bedriftene har vi årlig en stor fagkonferanse i mars.

Vi tilbyr aktuelle kurs til ansatte som arbeider med kartlegging, opplæring, formidling og tilrettelagt arbeid. Vi har inngått avtale med Arbeid & Inkludering i NHO om å kunne delta på deres kursvirksomhet til medlemspris.

Nettsider

På vår nettside www.asvl.no er alle våre medlemsbedrifter oppført med virksomhetens navn, postadresse og nettsideadresse. Det er viktig at bedriften gir oss tilbakemelding slik at siden til enhver tid er korrekt.

Disse medlemsvilkårene gjelder inntil videre, og frem til en eventuell endring kommuniseres gjennom nyhetsbrev til medlemmene.