ASVLs vedtekter

Innhold forbeholdt medlemmer, logg inn for å se.

Opprett bruker

Innholdsfortegnelse

§ 1. Formål

Vedtatt i 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011, 215 og sist i 2023

ASVL er en ledende, offensiv og landsomfattende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid, programmer for avklaring, utvikling og vedlikehold av kompetanse hos arbeidssøkere og tiltaksansatte med særlige behov

Landsforeningen fremmer målet ved å;

1.1.  være et rådgivende organ for medlemsbedriftene generelt

1.2.  bidra til å holde medlemmene oppdatert på endringer i arbeidsmarkedspolitikken og de konsekvenser og muligheter dette innebærer for medlemsbedriftene.

1.3.  ivareta felles interesser overfor myndigheter, samarbeidspartnere og samfunnet ellers

1.4.  gi veiledning om lønns- og arbeidsvilkår og ordne tarifforhold

1.5.  bistå bedriftene under forhandlinger og tvister

1.6.  medvirke til å dekke bedriftenes behov for opplæring og kompetanseutvikling

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i ASVL er åpent for virksomheter som i hovedsak gir tilbud i tråd med ASVLs formålsparagraf. Styret godkjenner medlemskap og tilmeldingsvilkår.

Skriftlig utmelding innen 1. juli får virkning fra påfølgende årsskifte. Hvis utmelding fra en tariffbundet bedrift ikke er mottatt før den dag gjeldende overenskomst utløper, kan bedriften først tre ut av ASVL når den nye overenskomsten er utløpt.

§ 3. Medlemmenes plikter og rettigheter

§ 3. MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER
Medlemsbedriftene plikter å vise lojalitet overfor foreningen og må ikke foreta handlinger som er i strid med fellesskapets interesser. Medlemsbedriftene kan ikke oppta direkte forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår med de sentrale ledd i de fagforeninger som ASVL har avtale med. Slike forhandlinger skal føres av ASVL.

Medlemsbedriftene plikter å gi ASVL opplysninger som er nødvendige for å fremme målet etter § 1.

Opplysninger av personlig og forretningsmessig art må ikke brukes til andre formål enn det som følger av ASVLs organisasjonsmessige virksomhet.

Foreningens aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemsbedrifter.

3.1. Ved uravstemning i forbindelse med tariffoppgjør, skal bedrifter som stemmer nei til forslaget svare på tilsendt stemmeseddel med fullt navn og adresse.

§ 4. Landsmøte

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen utgangen av juni måned.

Varsel om landsmøte sendes medlemsbedriftene minst 4 måneder før møtet holdes.

Styret innkaller landsmøte senest 1 måned før møtet holdes, med oppgave over de saker som skal behandles. Saker som medlemsbedriftene ønsker innbrakt for landsmøtet må være kommet til ASVLs sekretariat senest 3 måneder før landsmøte og skal behandles av styret før landsmøtet.

For saker som ønskes behandlet av distriktsforeningene etter at styret har laget sin innstilling, er fristen 1. januar.

Hver medlemsbedrift kan møte med 2 representanter, fortrinnsvis styreleder og daglig leder.

Hver medlemsbedrift har en stemme.

Det kan stemmes personlig eller ved skriftlig fullmakt. Fullmakter godkjennes av valgkomiteen. Jfr. § 8.

På landsmøtet har ASVLs sekretariat tale- og forslagsrett.

Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen avgjøres i.h.t. §§ 11 og 13.

Landsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsmeldinger.
2. Regnskap og revisors beretninger. Hvert regnskapsår behandles som egen sak.
3. Foreningens strategi for neste 2 års periode. 4. Andre saker som fremmes av styret eller medlemsbedriftene.
5. Fastsettelse av kontingent
6. Forslag til vedtektsendringer.
7. Valg av:

a) styrets leder og nestleder
b) styremedlemmer og varamedlemmer
c) ASVLs revisor

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel dersom styret finner det nødvendig eller 1/4 av medlemsbedriftene krever det.

Varsel om ekstraordinært landsmøte skal sendes medlemsbedriftene minst 1 måned før møtet avholdes.

Saker til behandling skal vedlegges innkalling.
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 5. Styret

Foreningens virksomhet ledes av et styre med leder, nestleder og et styremedlem fra hvert distrikt. Det velges 3 varamedlemmer i rekkefølge. Leder og nestleder velges uavhengig av distrikt. Styret velges for landsmøte- perioden.

Styreleder og øvrige medlemmer til styret kan kun gjenvelges for tre perioder slik at maksimal sammenhengende tid som medlem av styret blir 8 år.

Styret er beslutningsdyktige når minst 4 styremedlemmer er til stede. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

I styret skal begge kjønn være representert med minst 40 % av styrets medlemmer. Både styrelederfunksjonen og daglig lederfunksjonen skal være representert.

Styret innkaller lederne i distriktsforeningene til fellesmøte minst 2 ganger i året.

§ 6. Distriktsforeninger

Medlemsbedriftene organiseres i distriktsforeninger hvis grenser og antall fastsettes av ASVLs landsmøte. Styret kan dispensere fra distriktsgrensene.

Distriktsforeningenes virksomhet ledes av et styre, i samsvar med ASVLs formål.

Årsmøte i distriktsforeningene avholdes innen 15. mars. Årsmøtet velger et styre på minst 3 medlemmer med 1 varamedlem. Styrets leder velges blant styremedlemmene for 1 år, styremedlemmer velges for 2 år.

Årsmøtet velger distriktets representant til ASVLs valgkomité med personlig vararepresentant. Årsmøtet nominerer 3 kandidater til ASVLs styre. Kandidatene skal dekke funksjonene styreleder/daglig leder og kvinne/mann. Forslaget skal omfatte en presentasjon av kandidatene og en begrunnelse for forslaget.

Et styremedlem fra ASVL tilhørende distriktet tiltrer distrikts- styret med forslags- og talerett.

Distriktsstyret er vedtaksført når et flertall av styret er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.

Til møter i distriktsforeningene kan ASVLs sekretariat møte med tale- og forslagsrett.

Det påhviler distriktsstyret å;

6.1. fremlegge saker for distriktsmedlemmer til drøftelse og å gi uttalelse til styret, eller selv ta opp og avgi uttalelse i aktuelle saker.

6.2. ivareta distriktsmedlemmenes fellesinteresser.

6.3. sende møteprotokoll til sine medlemmer og til ASVLs sekretariat.

6.4. sammenkalle medlemmene til møte minst 2 ganger i året, og forøvrig når styret finner det påkrevd.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp til behandling meddeles distriktsstyret. Distriktsstyret kan ikke treffe beslutninger som er bindende for medlemmene.

Distriktsforeningen kan ikke treffe beslutninger som er bindende for ASVL uten styrets godkjenning.

Saker avgjøres ved simpelt flertall.

§ 7. Kontingenten

Til finansiering av foreningens utgifter betales en årlig kontingent etter medlemsbedriftenes arbeidsgiveravgifts- grunnlag pr 31.12 foregående år. Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Landsmøtet fastsetter også øvre og nedre grense for kontingent. Kontingenten forfaller til betaling 15. april i kontingentåret.

Innkreving av kontingent og avgifter påhviler sekretariatet. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

§ 8. Valgkomitè

Valgkomiteen består av 1 medlem fra hvert distrikt med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges av distriktenes årsmøter. Funksjonstiden er landsmøte- perioden. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valgkomiteen skal på landsmøtet presentere sin innstilling inneholdende:

– forslag på styrets leder og nestleder
– 1 styremedlem fra hvert distrikt
– 3 varamedlemmer i rekkefølge

Presentasjonen skal inneholde en begrunnelse for hvert enkelt forslag. Styremedlemmene skal innstilles med en fra hvert distrikt. Valgkomiteen står fritt til å innstille hvem de vil, blant de kandidater distriktet har nominert.

Valgkomiteen er ikke bundet av distriktenes nominering når det gjelder å innstille kandidat til vervet som styreleder og nestleder.

Det påhviler sekretariatet å kalle valgkomiteen inn til første møte. Valgkomiteen fungerer også som fullmaktskomité med oppgave å godkjenne skriftlige fullmakter før stemmegivningen på landsmøte tar til.

Valgkomiteen foreslår for landsmøtet satser for honorering av tillitsvalgte i ASVL.

§ 9. ASVLs utvalg

Styret nedsetter utvalg etter behov.

§ 10. Administrasjonen

Styret tilsetter direktør som er ansvarlig for at foreningen drives etter vedtektene, instruks, landsmøtevedtak og vedtak fra styret.

§ 11. Endring av vedtekter

Endring av vedtektene behandles av ordinært eller ekstra- ordinært landsmøte og til vedtektsendringer kreves at minst 2/3 av de tilstedeværende medlemsbedrifter stemmer for forslaget.

§ 12. Eksklusjon

Styret kan ekskludere en medlemsbedrift fra foreningen dersom bedriften setter seg ut over foreningens vedtekter og etiske prinsipper, eller handler på en måte som kan føre til alvorlig skade for organisasjonen eller de yrkeshemmedes interesser. Avgjørelsen kan ankes til landsmøtet.

§ 13. Oppløsning

Til oppløsning av foreningen kreves at minst 2/3 av medlemsbedriftene er representert på landsmøtet, og at minst 2/3 av de tilstedeværende medlemsbedrifter stemmer for forslaget.

Er ikke 2/3 av medlemsbedriftene representert, må styret, med minst en måneds varsel, innkalle samtlige medlemsbedrifter til ekstraordinært landsmøte. På dette møtet kan oppløsning vedtas hvis 2/3 av de fremmøtte medlemsbedrifter stemmer for dette, og da uten hensyn til antall tilstedeværende medlemmer. Oppløsende landsmøte bestemmer hvordan foreningens midler skal benyttes.