Personvern i ASVL

Her kan du se hvordan ASVL samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig:

Direktør for ASVL er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av ASVL knyttet til ordinært ansatte og medlemsbedrifter og kunder.

Formål:

For personopplysninger som gjelder ordinært ansatte er formålet med å behandle personopplysninger knyttet til personaladministrasjon, slik som utbetaling av lønn, registrering av tilstedeværelse, håndtering av sykefravær osv. Personopplysninger knyttet til ansatte innhentes direkte fra den registrerte, samt fra offentlige myndigheter slik som NAV og skatteetaten.

For personopplysninger som gjelder medlemmer og kunder er behandlingsformålet å yte medlemsservice og leveranse av tjenester. Personopplysninger knyttet til medlemmer og kunder innhentes direkte fra medlemmet og kunden.

Behandlingsgrunnlag:

Personopplysningsloven artikkel 6 b og c

Den registrertes rettigheter:

Rett til begrenset behandling: den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres.

Rett til innsyn: den registrerte har rett til innsyn i personopplysninger som gjelder en selv.

Rett til sletting: den registrerte har rett til å be om at ASVL retter eller sletter opplysninger om den registrerte når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige

Rett til dataportabilitet: den registrerte har rett til å ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen

Retten til å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering: automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende

Ønsker du å gjøre dine rettigheter gjeldende, kan du få bistand til dette av ASVLs personvernansvarlige. Se kontaktopplysninger til ASVL personvernansvarlig nederst.

Behandlingens varighet:

Personopplysninger som ASVL behandler knyttet til ansatte, vil bli slettet ett år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet. Unntaket fra dette er personopplysninger som behandles i henhold til regnskapsloven. Personopplysninger som ASVL behandler knyttet til ASVLs medlemmer vil bli slettet innen 3 måneder fra faktisk dato medlemskapet opphører.

Sikring av personopplysninger:

ASVL lagrer personopplysninger i egnede dataregistre. Alle systemene har tilgangsstyring som sikrer at uvedkommende ikke har adgang til personopplysninger. Videre gjennomfører ASVL jevnlig internkontroll for å sikre at personopplysninger behandles i tråd med lovverk og prosedyrer.

Utlevering av personopplysninger:

ASVL utleverer ikke personopplysninger for ansatte eller kunder til tredjepart, med mindre det er et offentlig organ som har krav på opplysningene hjemlet i lov.

Personvernombud:

ASVL faller ikke innunder lovens krav om å ha en valgt personvernombud. Vi har valgt å utpeke en person som er personvernansvarlig. Personvernansvarlig har som oppgave å bidra til at den behandlingsansvarlige følger regelverket for personvern.

Denne innebærer blant annet å:

  • påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger
  • å føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene
  • å påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovverket
  • å bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger
  • å påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig
  • å gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker,
  • å holde seg orientert om utviklingen innen personvern, og å gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette.

Kontaktinformasjon: telefon 22 03 30 50

Behandlingsansvarlig: Direktør Dag Sandvik

Personvernansvarlig: Jens Gram, mobil 920 84 474. E-post: personvern@asvl.no

For nærmere detaljer om ASVLs behandling av personopplysninger se Personverndokument i ASVL.