Lærekandidatordningen: Det må bli slutt på diskriminering av elever

Elever med behov for spesialundervisning har oftest størst utbytte av praktisk, yrkesrettet fagopplæring. Likevel nektes de muligheten til slik opplæring i mange fylker. De berøves muligheten til å få spesialundervisning i bedrift gjennom lærekandidatordningen. Dette er diskriminering, og brudd på opplæringsloven.

Evaluering fra NIFU (Markussen, Grøgaard og Næss Hjetland 2018) påpeker at svært ulik praktisering av lærekandidatordningen fylkene imellom, har følgende konsekvenser:

  • At det er store lokale forskjeller på hvem som får tilbud om lærekandidatløp
  • At det overordnet sett er ulike holdninger til i hvor stor grad hver enkelt skal få mulighet til å utvikle sine evner og talenter til fulle

Dette er er en tydelig dokumentasjon av diskriminering, og av at dagens ordning der fylkene selv får fortolke reglene, har klart uheldige virkninger for mange elever. NIFU påpeker at løsningen er en landsdekkende forståelse og praksis, og viser til at ordningen som ble etablert i Østfold, fungerer svært bra for målgruppen (Markussen, Carlsten, Grøgaard og Smedsrud 2019).

Stortinget ba i budsjettavtalen for 2021 regjeringen utrede om modellen praktisert i Viken, med opprinnelse i Østfold, bør bli en nasjonal modell.

ASVL mener:

Det må etableres en nasjonal ordning for lærekandidatordningen – basert på hvordan løsningen praktiseres i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet. På den måten kan alle elever i hele landet få mulighet til å få spesialundervisning i bedrift.

Referanser

Markussen, Eifred, Grøgaard, Jens, Næss Hjetland, Hanne (2018): Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært. Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særlige behov. Oslo: NIFU

Markussen, Eifred, Carlsten, Tone Cecilie, Grøgaard, Jens og Smedsrud, Jørgen (2019). …respekten for forskjelligheten…En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018-2019. Rapport 2019:12. Oslo: NIF