VTO: Bedre oppfølging i ordinært arbeidsliv

Derfor bør tiltaksarrangører følge opp i ordinært arbeidsliv 

 • Trygghet: Ansatte trenger trygge overganger 
 • Forutsigbarhet: Ansatte kan følges opp av samme personer som i tidligere jobb 
 • Kompetanse: Veilederne har ekspertkompetanse på slik oppfølging 
 • Jobbfastholdelse: Veilederne bidrar til at den ansatte blir i jobben 

Totalt har 3.000 mennesker tilrettelagt jobb i en ordinær bedrift – det som kalles VTO.

Det betyr at arbeidstakeren får jobb for eksempel på den lokale dagligvarebutikken, med oppfølging fra NAV. Dessverre er denne oppfølgingen mangelfull eller ikke-eksisterende.

Forskning viser at 85 prosent av alle som droppet ut av tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter gjorde det i løpet av de tre første årene (Boysen, Meltevik, Grønås-Werring og Hjelmeland 2021), og at gjennomsnittlig tid i stillingen er 2 år og 6 måneder (NAV).

Forskning viser også at de som får tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter gjennomgående har høyere funksjonsnivå enn de som har jobb hos tiltaksarrangører.

Pilotprosjekt

I statsbudsjettet for 2024 kunngjør regjeringen at de ønsker et pilotprosjekter for oppfølging i VTO.

 • Regjeringen legger opp til to løsninger, som begge er tenkt iverksatt: a) NAV står for oppfølgingen b) oppfølging til pilotprosjektene anskaffes gjennom anbud.
 • Piloten vil innebære at bedriften som ansetter (altså den ordinære bedriften) ikke lenger får tilskudd – da hensikten med prosjektet er å teste ut en modell der dagens tilskudd erstattes av varig oppfølging av både den ansatte og arbeidsgiveren
 • Piloten skal også legges utpå anbud.

ASVL mener:

 • Det er viktig at utviklingshemmede og andre ansatte med tilretteleggingsbehov får mulighet til å jobbe hos ordinære virksomheter hvis de ønsker det.
 • Arbeidstakere som jobber i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO), bør få tilbud om oppfølging. 
 • Veiledere i vekst- og attføringsbedrifter har kompetansen som trengs til oppfølging, og bør settes inn for å sikre at arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet får en god arbeidshverdag. ASVL har utviklet en egen modell for slik oppfølging.
 • Etter ASVLs syn, vil det være svært uheldig om anskaffelsen av oppfølging skal skje gjennom anbud.
 • Anbudsutsettelse bryter med det vi mener er en sentral intensjon med oppfølgingsordning: Å bryte ned skiller mellom tiltaksformene VTA og VTO, slik at overgangene blir tryggere for de ansatte. Dersom en ansatt hos tiltaksarrangør kan vite at ansatte i tiltaksbedriften også kan forestå oppfølging ved overgang til VTO, vil det føles langt tryggere, enn om en ekstern aktør følger opp.

Referanse

Boysen, Kristian R., Meltevik, Stine, Grønås-Werring, Morten og Hjelmeland, Silje (2021). Bruk av ordinært arbeidsliv i VTA-tiltaket. Kristiansand: Oxford Research