Slutt på diskriminering av elever

Lik rett til yrkesrettet fagopplæring må på plass.

Elever med behov for spesialundervisning har oftest størst utbytte av praktisk, yrkesrettet fagopplæring. Likevel nektes de muligheten til slik opplæring i mange fylker. Dette er diskriminering, og brudd på opplæringsloven.

Evaluering fra NIFU (Markussen, Grøgaard og Næss Hjetland 2018) påpeker at svært ulik praktisering av lærekandidatordningen fylkene imellom, har følgende konsekvenser:

  • At det er store lokale forskjeller på hvem som får tilbud om lærekandidatløp
  • At det overordnet sett er ulike holdninger til i hvor stor grad hver enkelt skal få mulighet til å utvikle sine evner og talenter til fulle

Dette er er en tydelig dokumentasjon av diskriminering, og av at dagens ordning der fylkene selv får fortolke reglene, har klart uheldige virkninger for mange elever. NIFU påpeker at løsningen er en landsdekkende forståelse og praksis. 

 

ASVL mener: 

Lærekandidatordningen må forbeholdes utviklingshemmede og andre med vedtak om spesialundervisning – slik lærekandidatløpet praktiseres i Østfold

Det må sikres tilstrekkelig finansiering til ordningen i samtlige fylker gjennom at det gis klare føringer for bruk av eksisterende midler på feltet – slik finansieringen er organisert i Østfold.

 

Kilde:

Markussen, Eifred, Grøgaard, Jens, Næss Hjetland, Hanne (2018): Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært. Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særlige behov. Oslo: NIFU